Androgyne Gyneandros

Monika ZieliƄska "Mamzeta", 1996

Androgyne Gyneandros