Transvestites, Somebody Else

Zbigniew Libera, 1988

Transvestites, Somebody Else